Dowiedz się:

Co zmienia się w zasadach i praktykach prowadzenia kontroli i monitoringu działalności spółek komunalnych?

Zapraszamy na drugą edycję konferencji poświęconej praktycznym aspektom nadzoru właścicielskiego, funkcjonowaniu rad nadzorczych i sprawowaniu kontroli nad spółkami komunalnymi.

Doświadczeni eksperci i doradcy omówią dobre praktyki, najważniejsze standardy oraz kluczowe nowe przepisy i orzeczenia, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Przedstawią również wnioski z prac organów kontrolnych, z którymi powinny się zapoznać osoby związane z nadzorem właścicielskim

Konferencja przygotowana jest z myślą o:

  • osobach zasiadających w radach nadzorczych spółek komunalnych
  • pracownikach biur nadzoru właścicielskiego
  • wójtach, burmistrzach, prezydentach oraz zarządach powiatów i województw
  • radnych samorządowych
  • prezesach i członkach zarządów spółek komunalnych
  • radcach prawnych i pracownikach wydziałów obsługi prawnej

Harmonogram

27.09.2023 r.

Otwarcie Konferencji

8.55-9.00

1.

Kto może pełnić funkcje w organach spółek komunalnych, odpowiedzialność rad nadzorczych i zarządów spółek komunalnych - w świetle zmian prawnych:

9.00–9.45

• kto może być członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej;
• nowe obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej;
• nowe obowiązki członków zarządu spółki kapitałowej;
• w jaki sposób członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych powinni zabezpieczać się przed odpowiedzialnością;
• odpowiedzialność byłego członka zarządu przed spółką.

2.

Zasady nadzoru właścicielskiego - obowiązki pracowników nadzoru właścicielskiego w świetle nowych uregulowań prawnych:

9.45–10.15

• nadzór właścicielski, a nadzór korporacyjny - praktyczne rozumienie terminu;
• podmioty zobowiązane do realizacji zadań nadzorczych i kontrolnych, prawa wspólnika/akcjonariusza do pozyskiwania informacji w praktyce;
• tworzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego dobrych praktyk w zakresie zasad nadzoru właścicielskiego.

3.

Część zmienna wynagrodzenia członków zarządu spółki komunalnej - budowanie celów zarządczych:

10.15–10.45

• omówienie przepisów dotyczących wynagrodzenia zmiennego, w tym celów zarządczych, wag i rozliczenia celów zarządczych;
• cele zarządcze i wagi na przykładzie wybranych gminnych spółek kapitałowych;
• problematyka rozliczenia celów zarządczych przez rady nadzorcze wybranych spółek komunalnych.

Przerwa

10.45-11.00

4.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych i w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego w świetle kontroli NIK:

11.00–11.45

• przedmiot postępowań kontrolnych NIK;
• finansowe wsparcie spółek komunalnych;
• organizacja nadzoru nad spółkami;
• powoływanie, skład i funkcjonowanie rad nadzorczych.

5.

Zamówienia w spółkach komunalnych a prawo zamówień publicznych:

11.45–12.30

• odpowiedzialność zarządu spółek komunalnych w zakresie udzielanych zamówień publicznych;
• indywidualizacja odpowiedzialności za zakupy w spółce komunalnej;
• zamówienia in-house w spółkach komunalnych obsługujących więcej jak jedną gminę w kontekście wniosków NIK z przeprowadzonych kontroli.

Przerwa

12.30-12.45

6.

Współpraca biegłego rewidenta z nadzorem właścicielskim i spółką komunalną:

12.45–13.30

• zasady wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego w spółce komunalnej;
• komunikacja biegłego rewidenta z nadzorem właścicielskim i spółką komunalną;
• opinia i sprawozdanie biegłego rewidenta z perspektywy nadzoru właścicielskiego.

7.

Panel dyskusyjny z udziałem wszystkich ekspertów - Aktualne wyzwania w zakresie nadzoru właścicielskiego w spółkach komunalnych.

13.30–14.15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.15

Prelegenci

Doświadczeni eksperci

Miejsce

konferencji stacjonarnej

Hotel Gromada Warszawa Centrum

Plac Powstańców Warszawy 2, Warszawa
www

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz indywidualny link do platformy. Kliknij w niego i sprawdź czy Twoje urządzenie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizatorzy

Poznajmy się!

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

Joanna Wąsiel

71 797 48 35

joanna.wasiel@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

71 797 48 35

71 798 48 48

nadzor@administracjapubliczna.pl

Ostatnia szansa na zgłoszenie!

Centrum Szkoleniowe Administracja Publiczna
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005