Dowiedz się:

Co zmienia się w zasadach i praktykach prowadzenia kontroli i monitoringu działalności spółek komunalnych?

Zapraszamy na trzecią edycję konferencji poświęconej praktycznym aspektom nadzoru właścicielskiego, funkcjonowaniu rad nadzorczych i sprawowaniu kontroli nad spółkami komunalnymi.

Doświadczeni eksperci i doradcy omówią dobre praktyki, najważniejsze standardy oraz kluczowe nowe przepisy i orzeczenia, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Przedstawią również wnioski z prac organów kontrolnych, z którymi powinny się zapoznać osoby związane z nadzorem właścicielskim

Konferencja przygotowana jest z myślą o:

  • osobach zasiadających w radach nadzorczych spółek komunalnych
  • pracownikach biur nadzoru właścicielskiego
  • wójtach, burmistrzach, prezydentach oraz zarządach powiatów i województw
  • radnych samorządowych
  • prezesach i członkach zarządów spółek komunalnych
  • radcach prawnych i pracownikach wydziałów obsługi prawnej

Harmonogram

24.09.2024 r.

Otwarcie Konferencji

8.55-9.00

1.

Rola zarządu i rady nadzorczej w spółkach komunalnych

• wymogi dla kandydatów na Członków Zarządu oraz wybór Członka Zarządu w spółkach komunalnych;
• odpowiedzialność Członków Zarządu w spółkach komunalnych - działania zmierzające
do minimalizacji odpowiedzialności Członków Zarządu w kontekście wykonywania zadań publicznych;
• wymogi dla kandydatów na Członków Rady Nadzorczej w spółkach komunalnych;
• odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej w spółkach komunalnych;
• zasady udostępniania informacji o spółce wspólnikom spółek komunalnych przez członków organów spółek komunalnych

2.

Zasady nadzoru właścicielskiego - obowiązki pracowników nadzoru właścicielskiego w świetle uregulowań prawnych

• pojęcie „nadzoru właścicielskiego”;
• organy sprawujące nadzór właścicielski wewnątrz spółki oraz osoby/komórki organizacyjne sprawujące nadzór w imieniu wspólnika/akcjonariusza;
• prawa wspólnika/akcjonariusza do pozyskiwania informacji od nadzorowanej spółki - wytyczne - zasady właścicielskie i ich egzekwowanie;
• wyznaczanie celów zarządczych adekwatnych do zadań realizowanych przez poszczególne spółki z kapitałowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

Przerwa

11.00-11.15

3.

Spółka komunalna jako forma realizacji zadań gminy

• formy prowadzenia gospodarki komunalnej;
• powierzenie realizacji zadania własnego spółce komunalnej - tryb i mechanizm powierzenia;
• nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych - wyniki postępowań kontrolnych NIK.

4.

Uprawnienia do wykonywania bezpośredniej kontroli, do uzyskiwania informacji publicznej i materiałów oraz wglądu w działalność spółek

• Uprawnienia radnego do aktywnego pozyskiwania wiedzy o działalności spółki;
• Pozyskiwanie informacji o spółce a wgląd w jej działalność
• Zakres i sposób udzielania informacji publicznej dotyczącej działalności spółek, w których dominujący udział mają jednostki samorządu terytorialnego

Przerwa

13.15-14.00

5.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki komunalnej

• terminarz prac związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki komunalnej;
• rola zarządu, rady nadzorczej i nadzoru właścicielskiego w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki komunalnej;
• niezatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności - odpowiedzialność i praktyka.

6.

ESG w spółkach komunalnych

• jednostki objęte obowiązkiem sporządzania sprawozdawczości równoważnego rozwoju;
• spółka komunalna w łańcuchu dostaw - obowiązki i odpowiedzialność;
• dobre praktyki w zakresie raportowania ESG w spółkach komunalnych.

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15.00

Prelegenci

Doświadczeni eksperci

Miejsce

konferencji stacjonarnej

Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe Golden Floor Prosta

ul. Prosta 69, Warszawa
www

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz indywidualny link do platformy. Kliknij w niego i sprawdź czy Twoje urządzenie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizatorzy

Poznajmy się!

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

Joanna Wąsiel

71 797 48 35

joanna.wasiel@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

71 797 48 35

71 798 48 48

nadzor@administracjapubliczna.pl

Zgłoś się w niższej cenie!

Centrum Szkoleniowe Administracja Publiczna
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005