Dowiedz się:

Co zmienia się w zasadach i praktykach prowadzenia kontroli i monitoringu działalności spółek komunalnych?

Zapraszamy na drugą edycję konferencji poświęconej praktycznym aspektom nadzoru właścicielskiego, funkcjonowaniu rad nadzorczych i sprawowaniu kontroli nad spółkami komunalnymi.

Doświadczeni eksperci i doradcy omówią dobre praktyki, najważniejsze standardy oraz kluczowe nowe przepisy i orzeczenia, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Przedstawią również wnioski z prac organów kontrolnych, z którymi powinny się zapoznać osoby związane z nadzorem właścicielskim

Konferencja przygotowana jest z myślą o:

  • osobach zasiadających w radach nadzorczych spółek komunalnych
  • pracownikach biur nadzoru właścicielskiego
  • wójtach, burmistrzach, prezydentach oraz zarządach powiatów i województw
  • radnych samorządowych
  • prezesach i członkach zarządów spółek komunalnych
  • radcach prawnych i pracownikach wydziałów obsługi prawnej

Harmonogram

20.09.2022 r.

Otwarcie Konferencji

8.45-9.00

1.

Relacje między audytem wewnętrznym w jst a działalnością spółek komunalnych

9.00–9.45

Praktyczne aspekty powiązania audytu wewnętrznego w jst z:
• nadzorem właścicielskim;
• audytem wewnętrznym w spółce komunalnej;
• obowiązkami biegłego rewidenta spółki komunalnej;
• czynnościami organów spółki komunalnej (rady nadzorczej i zarządu).

2.

Obowiązki pracowników zajmujących się nadzorem właścicielskim w świetle nowych uregulowań prawnych

9.45–10.30

• nadzór właścicielski a nadzór korporacyjny – praktyczne rozumienie terminu;
• podmioty zobowiązane do realizacji zadań nadzorczych i kontrolnych, prawo wspólnika i akcjonariusza do pozyskiwania informacji;
• tworzenie przez jst dobrych praktyk w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego.

3.

Część zmienna wynagrodzenia członków zarządu spółki komunalnej – wyznaczanie celów zarządczych

10.30–11.15

• omówienie przepisów dotyczących wynagrodzenia zmiennego, w tym celów zarządczych, ich wag i rozliczenia;
• cele zarządcze i ich wagi na przykładzie wybranych gminnych spółek kapitałowych;
• problematyka rozliczenia celów zarządczych przez rady nadzorcze wybranych spółek komunalnych

Przerwa

11.15-11.30

4.

Zamówienia w spółkach komunalnych a prawo zamówień publicznych

11.30–12.15

• odpowiedzialność zarządu spółek komunalnych w zakresie udzielania zamówień publicznych;
• indywidualizacja odpowiedzialności za zakupy w spółce komunalnej;
• zamówienia in-house w spółkach komunalnych obsługujących kilka gmin w kontekście wniosków NIK z przeprowadzonych kontroli

5.

Odpowiedzialność rad nadzorczych i zarządów spółek komunalnych w świetle ostatnich zmian prawnych

12.15–13.00

• kto może być członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej;
• nowe obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej:
• nowe obowiązki członków zarządu spółki kapitałowej;
• w jaki sposób członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych powinni zabezpieczać się przed odpowiedzialnością ;
• odpowiedzialność byłego członka zarządu przed spółką

Przerwa

13.00-13.30

6.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych i w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego w świetle kontroli NIK

13.30–14.15

• przedmiot postępowań kontrolnych NIK;
• finansowe wsparcie spółek komunalnych;
• organizacja nadzoru nad spółkami;
• powoływanie, skład i funkcjonowanie rad nadzorczych

7.

Współpraca biegłego rewidenta z osobami sprawującymi nadzór właścicielski i spółką komunalną

14.15–15.00

• zasady wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego w spółce komunalnej;
• komunikacja biegłego rewidenta osobami sprawującymi nadzór właścicielski i spółką komunalną;
• opinia i sprawozdanie biegłego rewidenta w kontekście nadzoru właścicielskiego.

8.

Jak dostosować umowy i statuty spółek komunalnych do znowelizowanych przepisów ksh

15.00–15.45

• omówienie głównych założeń nowelizacji kodeksu spółek handlowych;
• dopuszczalność modyfikacji wprowadzonych ustawą praw i obowiązków zarządów oraz rad nadzorczych w spółkach z o.o i spółkach akcyjnych;
• wyjaśnienie istoty tzw. holdingu umownego oraz jego dopuszczalne modyfikacje w ramach statutów i umów spółek zależnych

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15.45

Prelegenci

Doświadczeni eksperci

Miejsce

konferencji stacjonarnej

Centrum konferencyjno-szkoleniowe

Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
www

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz indywidualny link do platformy. Kliknij w niego i sprawdź czy Twoje urządzenie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizatorzy

Poznajmy się!
Centrum Szkoleniowe Administracja Publiczna
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005